Voorwaarden

vuurwerkverbod mag er wel categorie 1 vuurwerk verkocht worden. Zie onze pagina openingstijden wanneer onze fysieke winkel open is! De webshop is altijd online.

Welkom bij Slooijer vuurwerk Onze  winkel is gevestigd aan de Smidsweg 110. Betaal online veilig en snel met PayPal, Ideal 

Let op! Productafbeeldingen kunnen afwijken van de daadwerkelijke levering i.v.m. nieuw design van de leverancier! Het vuurwerk (de inhoud) komt wel overeen met de film en/of omschrijving.

Home/Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden
1. Contact Informatie

2. Definities en Toepasselijkheid

3. Aanbiedingen en overeenkomsten

4. Prijzen

5. Levering

6. Eigendomsvoorbehoud en -overgang

7. Retentierecht

8. Opzegging en beëindiging overeenkomst

9. Risico-overgang

10. Aansprakelijkheid

11. Betaling

12. Overmacht

13. Klachten

14. Merk- en handelsnaam

15. Retourzendingen, Recht van retour

16. Toepasselijk recht

17. Geschillen

Artikel 1. Contact informatie

Vuurwerk Stunter Nijverdal is een onderdeel van Slooijer vuurwerk

 

Artikel 2. Definities en Toepasselijkheid

1. Onder koper wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met Vuurwerk Stunter Nijverdal, hierna te noemen VERKOPER, een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtsverkrijgende(n).

2. Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

3. Aanvullingen op en/of afwijkingen van deze voorwaarden dienen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen te worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en overeenkomsten

1. Alle door VERKOPER gedane aanbiedingen zijn altijd vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Een overeenkomst tussen VERKOPER en koper komt pas tot stand indien en nadat een opdracht schriftelijk dan wel digitaal door VERKOPER is bevestigd, dan wel doordat VERKOPER geheel of gedeeltelijk aan een opdracht uitvoering heeft gegeven

3. Bij het aangaan van de overeenkomst is VERKOPER gerechtigd zekerheid te verlangen voor de geldelijke nakoming van de te sluiten overeenkomst. Weigering van koper om de verlangde zekerheid te stellen geeft VERKOPER het recht de opdracht te weigeren.

4. Korting op korting is niet mogelijk. Als een product korting op de advies verkoopprijs heeft en er is een kortingscode voorhanden dan geldt deze kortingscode niet voor producten die al korting bevatten.

Artikel 4. Prijzen

1. Alle prijzen en tarieven zijn in Euro en Inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.

2. De prijzen zijn gebaseerd op prijzen van materialen, lonen, sociale -, fiscale lasten, invoerrechten en vrachtkosten welke gelden op het moment van aanbieding. Indien deze prijzen door prijsstijging van grondstoffen, materialen, hulpmaterialen, onderdelen, vervoerskosten, lonen, assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten, valutakoersen e.d., sinds de datum van aanbieding een verhoging hebben ondergaan is VERKOPER gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen.

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt eveneens indien deze kostprijsverhogende factoren ten tijde van het afsluiten van de overeenkomst voorzienbaar waren.

4. Indien de kostprijsverhoging conform lid 2 echter meer dan 15% bedraagt, is koper bevoegd de order binnen 3 dagen na het tijdstip waarop koper daarvan kennis heeft genomen, te annuleren.

Artikel 5. Levering

1. In beginsel vindt levering pas plaats na voldoening van de betaling. Het staat verkoper vrij hierop een uitzondering te maken voor specifieke gevallen. Koper